HAVA DURUMU

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 16 Kategoride 5734 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

BURYATLAR’DA DOĞUM İLE İLGİLİ ÖRF VE ADETLER

15 Kasım 2017 - 1.316 views kez okunmuş
Ana Sayfa » Genel»BURYATLAR’DA DOĞUM İLE İLGİLİ ÖRF VE ADETLER
BURYATLAR’DA DOĞUM İLE İLGİLİ ÖRF VE ADETLER

Buryatlar hem Şaman hem de Budda inançlarına göre yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu nedenle de onların geleneklerinde her iki inanca göre de örnekler bulunmaktadır. Buryatlarda doğum ile ilgili adetlerin tamamı kadınlarla ilgilidir. Çocuk dileme adetleri, hiç doğum yapmayan kadınların Tanrı’dan ve kutsal yerlerden çocuk dileme adetlerini içerilmektedir.

Dr. Shurubu Kayhan

Dr. Shurubu Kayhan

 

Bu adetler bazen toplu bazen de kişisel olarak gerçekleştirilir. Konuyla ilgili adetler oldukça çoktur. Batı Buryatlarda yer tanrıçası İtugeye ya da Etugeneye döllenmeyle ilgili istek ve dua edilir. Bu adet kuş kirazı ağıcını (yaban kirazı) süslemekle başlayıp Etugeneden çocuk dileme duasıyla biter. Kadınlar Huhe, Gök yüzü tanrıçasından; “beni gençleştir, göğüslerime süt getir ve onu emecek evlat ver” diyerek dilek dilerler. 
Aynı dileklerle Ateş tanrıçasına da ateşe yağ püskürterek dua ederler. Şaman Buryat kadınlarında çocuk dileme adetlerini, çocukları koruduklarına inandıkları tanrıçaları Zol Zayaşi, Ehe Ongon, Mengelenlere dua ederek yaparken, hamile kadınlar ise hamileliklerinin sağlıklı ve kolay geçirmeleri için Arhan, Erhe Suben tanrıçalarına dua ederler.
Budda Buryat kadınları çocuk dilerken Ak tanrı ve Baldan Lıhamo tanrıcalarına dua etmişler. Ungin Buryatlarında bu gelenek daha ağır adetlerle gerçekleştirilmiş. Çocuğu olmayan evli adamı yakın çevresindeki sağlıklı ve çok çocuklu 7 kadın ortaya oturtup kendi pantalonlarını sırayla erkeğin başına geçirip etrafında dönerek çocuk dilemişler. Bu adeti uygulayarak çocuksuz adamın kısırlığını çözeceklerine inanmışlar. Doğum sırasında yapılan adetlerde ilk önce aile tanrıçasına dua ederek yeni doğan bebeği ve annesini korumasını isterler. Bebeğin doğduğu mekanı kutsal saydıkları bitkilerle donatırlar ve kötü ruhları yaklaştırmamaları ve yok etmeleri için sürekli ateş yakıp sönmemesine dikkat ederler.
Bilçirlik Buryatlarda eğer doğum sırasında kadının kocası yanında yoksa ve doğum uzun sürüyorsa etrafındaki kadınlar bebeğin babasının pontolonunu kadının yanına koyarlar. Bebek babasının orada olmadığını hissederse babasını beklermiş. Babasının pontolonunu hissederse gelmek için acele edermiş ve doğum hızlanırmış. Şaman Buryatlarda doğum zorlaşırsa ve uzarsa hemen yaşlı Şaman kadına haber verilir ve doğum yapan kadının yanında doğum
adetlerini yerine getirmesini isterler. 
Budda Buryatlarda ise doğuma lamlar çağırılmaz. Onlar doğumdan birkaç gün önce evlerine lamı çağırıp doğumun hızlı ve kolay geçmesi için “sercem” adetini yaptırtırlar. Selengit Budda Buryartlarında ise lamı muhakkak doğuma 2-3 ay kala davet ederler ve “Banzaraksa” doğum duasını okuturlar. Duadan sonra hamile kadının eli yüzü yıkatılır. Doğumdan sonra lohusa kadın ve bebeği için uygulanan adetler tüm bölgelerde hemen hemen aynıdır.

Buryats birth traditions and omens.

Shamanism and Buddhism are traditional religions of Buryats. For this reason, there are two faiths examples. All Buryats birth customs related only to women. Women who have never given birth asked from Tengri (Sky) blessing by carrying out special rituals. These ceremonies were held in groups and alone. There are quite many traditions on this subject. Western Buryats did sacrifice and prayed to the Goddess of the earth – Ituge (Etugene). The ceremony started with bird cherry decoration and ended with pray for posterity to Etougene. Women asked for youthfulness, milk in their breast and children from Goddess of Sky. By spraying oil in the fire, they turned with the same pray to the Goddess of Fire. 
Buryat women who believe in shamanism ask for offspring and their protection from Zol Zayas, Ene Ongon, Mengelen goddesses. Pregnant women were praying to goddesses Arkhan and Erhe Souben hoping that pregnancy was easy and without complications. Buddhist Buryat women prays to goddesses Ak Tanry and Baldan Lihamo if she wants to have a child. Buryats of Ungen carried out this tradition in harsher conditions. They selects seven healthy women (mothers) of immediate surroundings of a married man who does not have children , then women in course applied pants to man’s head and asked to give him a child. They believed that they clean the childless man by holding this practice and he necessarily will have offspring. 
The first tradition among birth customs is a pray to the goddess of family for mother’s and child’s health. They keep the fire burning to protect from evil spirits the place where the baby born. According to the traditions of Birchirlik Buryats they bring father’s pants and placed nearby women if during childbirth there was no her husband and childbirth lasted too long. It assumed that the child would wait for his father if he did not feel his presence. If he felt presence of this father, though his pants he would be hurrying and childbirth would get faster. Buryats, who adhere to Shamanism send old woman to shamans if birth were complicated and they immediately would begin to carry out all the necessary rituals for successful birth. 
Buryats – Buddhists invited sacred ministers – lamas before birth and they conduct «Serge» – ritual for quick and easy childbirth. However, never called them during the birth of the child. Buryats of Selengit certainly invite lama for 2-3 months before the offspring’s birth and read «Banzaraksa» prayer after which a pregnant washed her face. Traditions and customs associated with the mother and child after the birth are the same in almost all regions.

Традиции и приметы Бурятов связанные с рождением

Буряты проповедуют Шаманизм и Буддизм одновременно, посему можно привести примеры обрядов двух верований. Все обычаи Бурятob связанные с рождением относятся только к женщинам. Женщины, которые никогда еще не становились матерями, проводили специальные ритуалы и просили у Тенгри (Неба) благословение. Эти церемонии проводились как в группах так и наедине. Традиций на эту тему довольно много. Западные Буряты делали жертвоприношение и молились Богине земли Итуге (Этугене). Начинался процесс с украшения черемухи, а заканчивался мольбой Этугэне о потомстве. Женщины просили у Богини Неба молодости, молока в груди и детей. С такой же мольбой они обращались к Богине Огня распрыскивая масло в огонь. 
Бурятки, которые проповедуют Шаманизм обращаются к богиням Зол Заясы, Эне Онгон, Менгелен, чтобы простить о потомстве и защиты для них. Беременные женщины молятся богиням Архан и Эрхе Субен, прося легкую и неосложненную беременность.
Бурятки, которые проповедуют Буддизм молятся богиням Ак Танры и Балдан Лихамо, прося о ребенке. У Бурятов из Унгена эта традиция проводилась в более жестких условиях. Отбиралось 7 здоровых женщин у которых уже есть дети из ближайшего окружения женатого человека, у которого нет детей, затем женщины по очереди прикладывали штаны к голове этого мужчины и оборачиваясь молились о продолжении его рода. Они верили, что проводя этот обряд, они очищают бездетного человека и у него обязательно появится потомство.
Среди традиций связанных непосредственно с рождением, первой является мольба к богине семьи, с просьбой о здоровье матери и ребенка. Они внимательно следили, чтобы в помещении где находился новорожденный ребенок, огонь горел постоянно, ведь он освещал и очищал от злых духов. 
По традициям Бурятов из Бирчирлика, если во время родов рядом не оказывалось мужа, а роды длились долго, то женщины приносили его штаны и клали рядом с роженицей. Было принято считать, что если ребенок не чувствует присутствие отца, то будет его ждать, а когда почувствует присутствие через его брюки, то он будет торопиться к нему и роды пройдут быстрее. У Бурятов, которые придерживаются Шаманизма, если роды усложняются, старая женщина направлялась к шаманам и они немедленно начинали проводить все необходимые ритуалы для благополучного рождения.
Буряты –буддисты приглашают священно служителей- лам, до родов, и они проводят ритуал «Сержем» для быстрых и легких родов, однако их никогда не зовут во время появления ребенка на свет. Буряты в Селенгите, обязательно приглашали ламу за 2-3 месяца до рождения чада и читали молитвы «Банзаракса», после которой беременная умывала лицо. После родов традиции и обычаи связанные с матерью и ребенком одинаковы почти во всех регионах.

Dr. Shurubu Kayhan

 

BURYATLAR

BURYATLAR

 

BURYATLAR

BURYATLAR

 

BURYATLAR

BURYATLAR

 

BURYATLAR

BURYATLAR

 

BURYATLAR

BURYATLAR

 

BURYATLAR

BURYATLAR

 

BURYATLAR

BURYATLAR

 

BURYATLAR

BURYATLAR

 

 Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

Bilmate